Κατασκευή
Προμελέτη, Χωροθέτηση

Προμελέτη, Χωροθέτηση


Σε αρχικό στάδιο και έχοντας μόνο το τοπογραφικό, αξιολογούμε το οικόπεδο, ετοιμάζουμε χωροθέτηση και ηλεκτρομηχανολογική προμελέτη, ανάλογα με τον επιθυμητό εξοπλισμό.

Μελέτη Εφαρμογής - Επίβλεψη Κατασκευής

Μελέτη Εφαρμογής - Επίβλεψη Κατασκευής


Mόλις έχουν επιλεγεί τα υλικά, συντάσσονται και παραδίδονται σχέδια κατασκευής, ενώ έμπειροι εργοταξιακοί μηχανικοί τα παραλαμβάνουν και υλοποιήσουν το έργο, εντός χρονοδιαγράμματος και budget που έχει προκαθοριστεί.

Κατασκευή ΦΒ Πάρκων

Κατασκευή ΦΒ Πάρκων


Αναλαμβάνουμε είτε πλήρη κατασκευή (περίφραξη, χωματουργικά, τοπογραφικά, τοποθέτηση πασσάλων, βάσης, panels, ηλεκτρολογικά, υποσταθμό Μέσης Τάσης, συστήματα επικοινωνίας και ασφαλείας, είτε μέρος αυτών, ανάλογα με το σχήμα κατασκευής κάθε έργου.