Κατασκευή - Προμελέτη, ΧωροθέτησηΠρομελέτη, Χωροθέτηση

Προμελέτη, Χωροθέτηση


Σε αρχικό στάδιο και έχοντας μόνο το τοπογραφικό, αξιολογούμε το οικόπεδο, ετοιμάζουμε χωροθέτηση και ηλεκτρομηχανολογική προμελέτη, ανάλογα με τον επιθυμητό εξοπλισμό.


Στο αρχικό στάδιο μιας επένδυσης σε ΦΒ πάρκο και έχοντας μόνο το τοπογραφικό ή την αποτύπωση του οικοπέδου στο Google Earth, μπορούμε να την αξιολογήσουμε και να την προκοστολογήσουμε, επιλέγοντας ή συγκρίνοντας εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί (π.χ. panels μεγάλης ισχύος ή όχι, βάσεις σταθερές, μεταβλητές ή κινητές κλπ.). 

Έχοντας επιλέξει τον αξοπλισμό, μπορούμε να προχωρήσουμε στη χωροθέτηση του έργου, τηρώντας τις τυπικές αποστάσεις που μας επιβάλει η νομοθεσία και ακολουθώντας τους απαιτούμενους σχεδιαστικούς κανόνες οι οποίοι θα μας δώσουν την μέγιστη δυνατή παραγωγή. Παράλληλα γίνεται και ηλεκτρολογική μελέτη, επιλογής αριθμού panels ανά string και strings ανά inverter, ώστε να έχουμε τη μέγιστη παραγωγή με τις μικρότερες απώλειες.

Η χωροθέτηση βασίζεται σε τρεις άξονες :

1. Διαθέσιμο προς εγκατάσταση οικόπεδο, κλίσεις αυτού και περιορισμοί (π.χ. απόσταση από δασικό κλπ)

2. Επιλογή τραπεζιών με βάση την ηλεκτρολογική επιλογή των strings, ώστε να έχουμε το ελάχιστο δυνατό μήκος υπόγειων καλωδίων, αλλά και ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης του πάρκου

3. Οικονομοτεχνικά κριτήρια, που οδηγούν σε ελαχιστοποίηση του κόστους κατασκευής

Έχοντας ολοκληρώσει την χωροθέτηση, προχωράμε στην προμέτρηση εξοπλισμού και εγκαταστατικών υλικών, συμπληρώνοντας λίστα υλικών, η οποία περιλαμβάνει panels, inverters, βάσεις, υποσταθμό, καλώδια, γειώσεις, σύστημα ασφαλείας, μήκος περίφραξης, μήκος και διαστάσεις χαντακιών, σχεδιασμό βάσης υποσταθμού κλπ 

Εκδίδονατι και τα αντίστοιχα κατασκευαστικά σχέδια, ώστε το έργο σε φάση σχεδιασμού να έχει προσεγγίσει το κόστος και τις απαιτήσεις σε ποσοστό 95% της πραγματικότητας.