Κατασκευή - Μελέτη Εφαρμογής - Επίβλεψη ΚατασκευήςΜελέτη Εφαρμογής - Επίβλεψη Κατασκευής

Μελέτη Εφαρμογής - Επίβλεψη Κατασκευής


Mόλις έχουν επιλεγεί τα υλικά, συντάσσονται και παραδίδονται σχέδια κατασκευής, ενώ έμπειροι εργοταξιακοί μηχανικοί τα παραλαμβάνουν και υλοποιήσουν το έργο, εντός χρονοδιαγράμματος και budget που έχει προκαθοριστεί.


Όταν ένα έργο είναι έτοιμο προς υλοποίηση, πραγματοποιούνται επί τόπου έλεγχοι και μετρήσεις, επιβεβαιώνονται ή επικαιροποιούνται οι μελέτες εφαρμογής, οριστικοποιούνται οι λίστες υλικών, προχωράμε σε παραγγελίες υλικών και καταρτίζεται χρονοδιάγραμμα κατασκευής, λαμβάνοντας υπ' όψιν τον επιθυμητό χρόνο ολοκληρωσης, τους χρόνους παράδοσης, τη διαθεσιμότητα συνεργείων και τις καιρικές συνθήκες.

Ανάλογα με το μέγεθος και τον αριθμό των έργων, προσδιορίζεται ο project και ο site manager, του οποίου η ευθύνη είναι να υλοποιήσει το έργο, εντός χρονοδιαγράμματος, εντός budget, να προλαμβάνει προβλήματα και καθυστερήσεις, και να ενημερώνει για περιπτώσεις διαφοροποίησης από την μελέτη.

Τέλος, κατά την πρόοδο των εργασιών, ενημερώνονται τα σχέδια, έτσι ώστε με την ολοκλήρωση να είναι έτοιμα τα asbuilt για κάθε αντικέιμενο του έργου.